Rådgivningsforløb hos Hørerådgivningen - Børn & Unge

Rådgivningsforløb

Et forløb følger den vejledning, som Social- og Boligstyrelsen har beskrevet i “Sådan arbejder VISO”. Alle rådgivningsforløb tilrettelægges dog individuelt, og tager udgangspunkt i det aktuelle behov og i tæt samarbejde med dig, der er logopæd i kommunen. Med andre ord; der findes ligeså forskellige rådgivningsforløb, som der findes forskellige børn. Af samme årsag kan det være vanskeligt at beskrive præcis, hvordan et forløb ser ud. I det følgende vil vi kort forsøge at skitsere rammerne for et forløb.

Det er vigtigt at understrege, at det til hver en tid er kommunen der er beslutningstager, og at et rådgivningsforløb strækker sig over en kortere periode. Da et af målene er, at understøtte den kommunale logopæds arbejde, bør denne i udgangspunktet derfor også deltage i alle møder undervejs. Hvis forældre ikke er direkte modtager af rådgivningen, informeres de løbende under hele forløbet, ligesom alle altid er velkomne til at kontakte den tilknyttede konsulent under hele forløbet.

 

Database

I forbindelse med rådgivningsforløb, indsamles der oplysninger til vores database, efter forældre har givet samtykke hertil. Formålet med databasen er overordnet at kvalitetssikre og arbejde med fortsat udvikling af rådgivningen, herunder:

  • at skabe et overblik over hvilke børne/ungegrupper, der henvises til rådgivningsforløb
  • at skabe klarhed over, på hvilke områder der særligt efterspørges rådgivning for at kunne monitorere ændringer i efterspørgslen
  • at kunne beskrive indholdet i rådgivningen, afdække hvilke metoder og områder, der er arbejdet med og implementeringen af læring hos modtagere af rådgivningen
  • undersøge hvorvidt rådgivningsforløbet har haft effekt i forhold til barnet/den unges udvikling og nærmiljøets forståelse for og adfærd ift. hørenedsættelsen
  • afdække hvorvidt karakteristika ved barnet/den unge, miljøet og formål med rådgivningen har betydning for udbyttet af forløbet
  • at danne grundlag for fremtidige udviklings- og forskningsprojekter 

trin 1

Henvendelse

Ønsker du at igangsætte et rådgivningsforløb, skal du udfylde et henvendelsesskema

trin 2

Afklarende møde

På det afklarende møde deltager henvender (som typisk er logopæd i kommunen), forældre og en konsulent fra Hørerådgivningen – Børn & Unge altid. Ofte inviteres andre voksne omkring barnet/den unge med hørenedsættelse også med, f.eks. dagtilbuds-/skoleleder, stuepædagog, klasselærer, psykolog eller andre relevante fagpersoner. Alle fagpersoner med beslutningsmandat deltager således på mødet.

På mødet uddybes de oplysninger, der er givet i henvendelsesskemaet. Formålet med mødet er først og fremmest, at afklare om et rådgivningsforløb skal igangsættes. Dernæst sættes der mål for rådgivningsforløbet, der indgås aftaler om rollefordeling, og der forventningsafstemmes.

trin 3

Rådgivningsforløb

Forløbet tager udgangspunkt i de aftaler, der blev indgået på det afklarende møde. Et rådgivningsforløb kan f.eks. indeholde observationer i dagtilbud/skole, sparring med relevante fagpersoner, akustikmåling, lyttemiljøvurdering, udarbejdelse af lytteprofil og HøreOplæg for personalegrupper.

Temaerne for et rådgivningsforløb vil typisk handle om trivsel, sprog- og lytteudvikling, mestring af hørenedsættelsen, det sociale samvær, didaktiske overvejelser om pædagogik og læring, akustik, indretning, valg af materialer og at indarbejde mål fra AVT-forløb i dagtilbuddet.

Hvis noget ændrer sig undervejs i et rådgivningsforløb, eller ved behov, kan der afholdes et midtvejsmøde, hvor der gøres status og justeres. Som del af et rådgivningsforløb kan vi levere et mono- eller tværfagligt udredningsforløb med henblik på at afdække funktionsniveau, udfordringer og potentialer.

trin 4

Afsluttende møde

På det afsluttende møde deltager som udgangspunkt samme personer som til det afklarende møde. Der kan dog være undtagelser, som for eksempel hvis der under forløbet har været udskiftning i personalegruppen omkring barnet/den unge. Forud for mødet udarbejder og sender konsulenten fra Hørerådgivningen – Børn & Unge en rådgivningsrapport, som blandt andet indeholder vejledende anbefalinger. På mødet gennemgås rådgivningsrapporten, og der evalueres på de mål for forløbet, som blev aftalt på det afklarende møde. Som afslutning på mødet drøftes forankring af viden fra rådgivningsforløbet i det fremtidige arbejde omkring barnet/den unge.

trin 5

Forankring

Efter rådgivningsforløbets afslutning skal den viden, som er tilført barnets/den unges omgivelser, ud og leve. Du er, som logopæd i kommunen, ansvarlig for at denne forankring implementeres ud fra de vejledende anbefalinger fra rådgivningsrapporten, og de aftaler der er indgået på afsluttende møde.

Du eller andre voksne omkring barnet/den unge er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os undervejs (åben rådgivning), hvis der skulle opstå spørgsmål. Sker der ændringer i barnets/den unges dagligdag som eksempelvis skift af dagtilbud, skolestart eller skift i klassetrin, eller står du pludselig med en ny problematik, kan der opstartes et nyt rådgivningsforløb ved at indsende et nyt henvendelsesskema.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden