Udgivet: 16.10.23

10 AVT principper

Auditory Verbal Therapy (AVT) eller Listening and Spoken Language (LSL) er en metode, der hjælper børn med hørenedsættelse, med at udvikle deres lytte- og talesprogskompetencer. Metoden er en anerkendt og evidensbaseret tilgang. Metoden bygger på 10 AVT principper, som er retningslinjer, der anvendes i behandlingen for at optimere lytte- og talesprogsudviklingen hos børn med hørenedsættelse. Følgende er en oversigt over principperne, samt en kort forklaring.

10 AVT principper

De 10 AVT principper

Start tidligt

1. Promote early diagnosis of hearing loss in newborns, infants, toddlers, and young children, followed by immediate audiologic management and Auditory-Verbal therapy.

Princippet indebærer at starte intervention så tidligt som muligt, helst kort efter diagnosticeringen af hørenedsættelsen. Tidlig diagnosticering og intervention giver de bedste resultater, da hjernen er mest plastisk i de tidlige udviklingsstadier.

Høreteknologi

2. Recommend immediate assessment and use of appropriate, state-of-the-art hearing technology to obtain maximum benefits of auditory stimulation.

Princippet indebærer, at brugen af høreteknologi (høreapparater, CI eller BAHS) skal være opdateret og at det bruges konsekvent for effektivt at maksimere lydopfattelsen.

Høresansen

3. Guide and coach parents¹ to help their child use hearing as the primary sensory modality in developing spoken language

De næste 6 AVT principper handler om at guide og rådgive forældre. Dette princip handler om at rådgive og vejlede forældre til at hjælpe deres barn med at bruge høresansen som den primære sansemodalitet i udviklingen af deres talesprog.

Deltagelse i AVT

4. Guide and coach parents¹ to become the primary facilitators of their child’s listening and spoken language development through active consistent participation in individualized Auditory-Verbal therapy

Princippet handler om at guide og rådgive forældre til at være den primære facilitator i deres barns talesproglige udvikling, ved at deltage aktivt og kontinuerligt i AVT-forløb.

Dagligdagen

5. Guide and coach parents¹ to create environments that support listening for the acquisition of spoken language throughout the child’s daily activities

Princippet handler om at guide og rådgive forældre til at skabe et dagligdagsmiljø, som fordrer udviklingen af deres barns talesprog gennem lytning.

Alle livets aspekter

6. Guide and coach parents¹ to help their child integrate listening and spoken language into all aspects of the child’s life

Princippet handler om at guide og rådgive forældre til hjælpe deres barn med at integrere lytning og talesprog i alle aspekter af livet.

Udviklingsmønstre

7. Guide and coach parents¹ to use natural developmental patterns of audition, speech, language, cognition, and communication

Princippet handler om at guide og rådgive forældre til bruge de naturlige udviklingsmønstre i tilegnelsen af hørelse, tale, sprog, kognition og kommunikation.

Selvmonitorering

8. Guide and coach parents¹ to help their child self-monitor spoken language through listening

Princippet handler om at guide og rådgive forældre til hjælpe deres barn til at kunne monitorere deres eget talesprog gennem lytning.

Evaluering og dokumentation

9. Administer ongoing formal and informal diagnostic assessments to develop individualized Auditory-Verbal treatment plans, to monitor progress and to evaluate the effectiveness of the plans for the child and family

Princippet indebærer at der løbende evalueres på og udarbejdes individuelle læringsplaner og mål for barnets lytte- og talesprogsudvikling. Dette gøres dels for at monitorere barnets udvikling og dels for at evaluere på effekten af indsatsen, så den kan tilpasses ved behov.

Integration

10. Promote education in regular schools with peers who have typical hearing and with appropriate services from early childhood onwards

Princippet anbefaler integration i dagtilbud/skoler med typisk hørende børn fulgt op af kontinuerlige, tilstrækkelige og fornødne støtteforanstaltninger.

¹Termen “forældre” inkluderer alle nære omsorgsgivere, f.eks. bedsteforældre, slægtninge og pædagogisk persoanle.

Adapteret fra principperne, der oprindelig var udviklet af Doreen Pollack, 1970. Efterfølgende adapteret af the AG Bell Academy for Listening and Spoken Language®, juli, 2007. Hentet på AG Bells hjemmeside oktober 2023.

Find en konsulent, et kursus eller måske ny viden